ZAKON
O FEDERALNIM ROBNIM REZERVAMA
I - TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim zakonom uređuje se formiranje, korišćenje, obnavljanje, teritorijalni razmještaj, osiguranje i održavanje prostora za smještaj i čuvanje, poslovanje i financiranje federalnih robnih rezervi (u daljnjem tekstu: federalne robne rezerve), te prava i dužnosti federalnih organa u poslovanju federalnim robnim rezervama, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
Članak 2.
Federalna direkcija robnih rezervi (u daljnjem tekstu: Federalna direkcija) u vršenju stručnih i drugih poslova koji se odnose na federalne robne rezerve, provođenje mjera radi intervencija na tržištu i bilanciranje roba za potrebe rezervi Federacije, surađuje se federalnim organima iz članka 8. ovog zakona i organima za robne rezerve u županijama-kantonima.
Članak 3.
Poslovi federalnih robnih rezervi su od posebnog značaja za Federaciju.
Članak 4.
Federalne robne rezerve se formiraju kao:
1. stalne robne rezerve i
2. tržišno-interventne robne rezerve.
Članak 5.
Federalne robne rezerve iz članka 4. ovog zakona, čine:
1. osnovni poljoprivredni proizvodi (uključivo i rezerve mesa u živoj stoci) i industrijsko-prehrambeni proizvodi, nužni za ishranu pučanstva;
2. određeni industrijsko-neprehrambeni proizvodi (sirovine, reprodukcioni materijal, derivati nafte, lijekovi-humani i veterinarski, sanitetski materijal i medicinsko-veterinarska sredstva) potrebni za proizvodnju i transport roba od posebnog značaja za obranu zemlje;
3. novčana sredstva u domaćoj i stranoj valuti.
Članak 6.
Sredstva za federalne robne rezerve osiguravaju se iz:
1. sredstava Federalnog proračuna Federacije;
2. sredstava osiguranih na osnovu posebnih propisa;
3. sredstava pozitivnog rezultata poslovanja Federalne direkcije;
4. dobijenih kredita;
5. donacija u robi i novcu;
6. drugih izvora u skladu sa propisima.
Članak 7.
Poslovi federalnih robnih rezervi obavljaju se na temelju srednjoročnog programa od pet godina i godišnjeg programa.
Programi iz stavka 1. ovog članka državna su tajna.
Članak 8.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) na prijedlog Federalne direkcije donosi programe federalnih robnih rezervi iz članka 7. ovog zakona, na temelju usuglašenog prijedloga sa ministarstvima nadležnim za poslove: obrane; financija; trgovine; energije, rudarstva i industrije; poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i zdravstva.
Članak 9.
U programima federalnih robnih rezervi određuje se:
1. vrsta, količina i vrijednost federalnih robnih rezervi;
2. izvori financijskih sredstava i njihov raspored po namjenama;
3. iznosi deponiranih novčanih sredstava u domaćoj i stranoj valuti;
4. teritorijalni razmještaj federalnih robnih rezervi (zasnovan na načelu obrane i potreba opskrbe);
5. količina robe za obnavljanje;
6. najmanja količina robe (po vrstama) koja mora biti stalno na raspolaganju za potrebe opskrbe u slučaju prirodnih i drugih nesreća većeg opsega i rata, te broj dana opskrbe ovim količinama;
7. uvjeti pod kojima se određene vrste i količine federalnih robnih rezervi povjeravaju na skladištenje.
Članak 10.
Federalna direkcija neposredno ili preko pravnih osoba kupuje robu od proizvođača u zemlji ili iz uvoza za federalne robne rezerve po tržišnim ili propisanim cijenama.
Kupnju robe, odnosno obnavljanje federalnih robnih rezervi, Federalna direkcija obavlja:
1. javnim oglašavanjem, ili
2. prikupljanjem pisanih ponuda.
Odredbe stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na obveznu kupnju poljoprivrednih proizvoda, za koje su propisane zaštitne-garantirane cijene.
Članak 11.
O kupnji robe za potrebe federalnih robnih rezervi, u skladu sa godišnjim programom, odlučuje direktor Federalne direkcije.
Članak 12.
Federalne robne rezerve održavaju se povremenim obnavljanjem, zavisno o vrsti i prirodi robe i njenom vijeku trajanja, a u skladu s godišnjim programom.
Roba se obnavlja zamjenom, davanjem na zajam, prodajom i kupnjom, o čemu odlučuje direktor Federalne direkcije.
II - STALNE ROBNE REZERVE
Članak 13.
Stalne robne rezerve formiraju se za potrebe opskrbe:
1. u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti;
2. radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih većim prirodnim elementarnim nepogodama ili drugim izvanrednim prilikama.
Članak 14.
O korištenju stalnih robnih rezervi, radi otklanjanja poremećaja u privredi nastalih kao posljedica većih prirodnih elementarnih nepogoda ili drugih izvanrednih prilika Vlada Federacije, pored ostalog, odlučuje što se, u smislu ovog zakona smatra većom prirodnom elementarnom nepogodom, odnosno izvanrednom prilikom,koju vrstu i količinu robe će upotrijebiti, kao i način povrata ili plaćanja uporabljenih roba od strane korisnika federalnih robnih rezervi.
Ako robe, odnosno sredstva Federalne direkcije, nakon uporabe korisnika postane neprikladna za daljnje držanje i obnavljanje rezervi, Vlada Federacije može ta sredstva, na prijedlog Federalne direkcije, dati određenim pravnim osobama uz naknadu ili bez naknade.
Članak 15.
Za vrijeme ratnog stanja, Vlada Federacije odlučuje o pitanjima: financiranja, formiranja, korištenja i obnavljanja stalnih federalnih robnih rezervi, kao i pitanjima održavanja skladišnog prostora za smještaj i čuvanje tih rezervi, vodeći računa da se one prvenstveno koriste za potrebe obrane.
Vlada Federacije može obvezati sva pravne osobe koje proizvode robe značajne za obranu ili obavljaju promet robama, koje čine strukturu robe iz članka 4. ovog zakona, da u doba ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti moraju nastaviti tu proizvodnju, odnosno robu zatečenu na zalihama gotovih proizvoda prodati Federalnoj direkciji radi popune, odnosno obnavljanja stalnih federalnih robnih rezervi.
III - TRŽIŠNO-INTERVENTNE ROBNE REZERVE
Članak 16.
Tržišno-interventne robne rezerve (u daljnjem tekstu: tržišne robne rezerve) formiraju se radi:
1. intervencije robama radi spriječavanja većih poremećaja na tržištu, odnosno osiguranja stabilnosti u opskrbi pučanstva i
2. održavanja dostignutog nivoa stabilnosti u proizvodnji određenih roba.
Članak 17.
Tržišne robne rezerve mogu se formirati i otkupom poljoprivrednih proizvoda za koje su propisane zaštitne-minimalne otkupne cijene, ako tržišne cijene tih proizvoda padnu ispod propisanih zaštitnih cijena.
Članak 18.
Šta se smatra većim poremećajem na tržištu i koje mjere intervencije na tržištu treba poduzeti odlučuje Vlada Federacije na prijedlog Federalne direkcije.
Mjere intervencije iz stavka 1. ovog članka, u smislu ovog zakona, su:
1. kupnja i prodaja robe,
2. davanje robe na zajam.
Članak 19.
Mjera intervencije na tržištu, davanjem robe na zajam, poduzima se iz razloga navedenih u članku 16. ovog zakona, a obavlja se na temelju odluke Vlade Federacije, davanjem robnih pozajmnica određenim pravnim osobama, pod uvjetima da se vrati roba iste vrste, kvalitete i količine u roku koji je utvrđen ugovorom o zajmu ili kako Vlada Federacije odluči.
Članak 20.
Izuzetno od odredbe članka 18. ovog zakona, hitne mjere intervencije na tržištu, može poduzeti i Federalna direkcija uz obvezu da o tome istovremeno obavijesti Vladu Federacije, radi davanja naknade suglasnosti, odnosno obustavljanja provođenja mjera koje je poduzela Federalna direkcija.
Članak 21.
Tržišne robne rezerve mogu se prodati za namjene utvrđene u članku 16. ovog zakona, samo na osnovu odluke Vlade Federacije.
Odlukom o prodaji tržišnih robnih rezervi iz stavka 1. ovog članka, Vlada Federacije određuje uvjete i način prodaje (količinu, cijenu, rok i način plaćanja i drugo) na prijedlog Federalne direkcije.
IV - OSIGURANJE I ODRŽAVANJE
SKLADIŠNOG PROSTORA
Članak 22.
Smještaj i čuvanje (u daljnjem tekstu: skladištenje) federalnih robnih rezervi, po pravilu, Federalna direkcija obavlja u vlastitom skladišnom prostoru.
Skladištenje federalnih robnih rezervi može se obavljati i u skladištu uzetom u zakup, ako skladište ispunjava uvjete odnosno odgovara funkciji čuvanja robe.
O zakupu skladišnog prostora odlučuje direktor Federalne direkcije u skladu sa programom iz članka 9. ovog zakona.
Članak 23.
Izuzetno od odredaba članka 22. ovog zakona, skladištenje federalnih robnih rezervi može se obavljati i u skladištu poduzeća ili druge pravne osobe, što se uređuje posebnim ugovorom koji potpisuje direktor Federalne direkcije.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka, pored ostalih elemenata, sadrži i odredbe kojim se pravne osobe, kojima je roba i oprema federalnih robnih rezervi povjerena na čuvanje, obvezuju na zaštitu tajnosti podataka i ne mogu bez odobrenja Federalne direkcije tu robu i opremu koristiti, otuđiti, preskladištiti u druga skladišta i raspolagati njima na drugi način protivno ugovoru.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su federalne robne rezerve voditi vanbilancno, u knjigovodstvu i tu evidenciju, po zahtjevu staviti na uvid Federalnoj direkciji.
Članak 24.
Normative rashoda (rastur, kalo, kvar i lom), koji se knjiže kao troškovi poslovanja Federalne direkcije i rokove obnavljanja federalnih robnih rezervi propisuje Vlada Federacije na prijedlog Federalne direkcije.
V - RUKOVOĐENJE, POSLOVANJE I NADZOR
Članak 25.
Poslove u vezi s federalnim robnim rezervama obavlja Federalna direkcija, u okviru prava i dužnosti utvrđenih zakonom.
Članak 26.
U Federalnoj direkciji se obrazuje Savjet kao stručno i savjetodavno tijelo.
Članak 27.
Savjet razmatra i daje mišljenje o pitanjima koja se odnose na:
1. polazne osnove i normative za pojedine robe radi izrade bilanca roba;
2. liste roba odnosno robnih skupina koje se predlažu za federalne robne rezerve;
3. prijedloge teritorijalnog razmještaja i disperzije skladišnih kapaciteta za robe u ovisnosti od njihove namjene (strateške ili tržišno-interventne);
4. planove razvoja materijalne osnove Federalne direkcije;
5. godišnje izvještaje o radu Federalne direkcije;
6. prijedloge za uvođenje mjera intervencije na tržištu;
7. financijski plan Federalne direkcije i izvještaje po pojedinim pitanjima rada Federalne direkcije prije upućivanja Vladi Federacije ili drugim tijelima;
8. godišnji obračun Federalne direkcije;
9. problematiku u svezi federalnih robnih rezervi i druga pitanja koja se odnose na federalne robne rezerve;
10. nacrt zakona i druge propise iz oblasti federalnih robnih rezervi.
Članak 28.
Savjet sačinjavaju direktor Federalne direkcije, po jedan predstavnik federalnih ministarstava nadležnih za poslove: obrane; financija; trgovine; energije; rudarstva i industrije; poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; zdravstva i jedan istaknuti stručnjak sa područja robnih rezervi.
Direktor Federalne direkcije je po svojoj funkciji predsjednik Savjeta.
Članak 29.
Članove Savjeta imenuje Vlada Federacije, na prijedlog Federalne direkcije.
Članak 30.
Savjet donosi poslovnik o radu.
Federalna direkcija vrši administrativne poslove za potrebe Savjeta.
Članak 31.
U poslovanju federalnim robnim rezervama, Federalna direkcija zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore, na način i pod uvjetima koji su predviđeni za poduzeća, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
Članak 32.
Poslovanje federalnim robnim rezervama Federalna direkcija obavlja preko svog žiro-računa.
O raspolaganju sredstvima iz članka 5. točka 3. ovog zakona, odlučuje Vlada Federacije.
Članak 33.
Sredstva za formiranje i obnavljanje federalnih robnih rezervi, osiguranje i održavanje skladišta za njihov smještaj, čuvanje i opremu tih skladišta, kao i za druge potrebe utvrđuju se i raspoređuju financijskim planom Federalne direkcije.
Članak 34.
Financijskim planom Federalne direkcije, sredstva iz članka 32. stavka 2. utvrđuju se i raspoređuju za:
1. formiranje, korištenje, obnavljanje i skladištenje federalnih robnih rezervi;
2. osiguravanje, održavanje i opremu skladišnog prostora za smještaj i čuvanje federalnih robnih rezervi, i
3. pokriće gubitaka na robi, nastalih zbog toga što se roba nije mogla blagovremeno obnoviti.
Članak 35.
Financijski plan Federalne direkcije donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalne direkcije.
Članak 36.
Federalna direkcija utvrđuje rezultate poslovanja i raspoređuje ostvarena sredstva svojim godišnjim obračunom, a odobrava ga Vlada Federacije.
Sastavni dio godišnjeg obračuna, koji se zajedno sa mišljenjem Savjeta dostavlja Vladi Federacije je izvještaj o poslovanju federalnim robnim rezervama.
Članak 37.
Sredstva pozitivnog rezultata poslovanja Federalne direkcije, utvrđena godišnjim obračunom, raspoređuju se u dio koji se odnosi na poslovni fond.
Članak 38.
Negativan rezultat poslovanja, iskazan godišnjim obračunom Federalne direkcije, pokrit će se sredstvima proračuna Federacije, ili na drugi način.
Članak 39.
Radi racionalnog poslovanja, privremena slobodna sredstva (oprema, skladišta i sl.), mogu se davati na korištenje i zakup pravnim osobama, o čemu odlučuje direktor Federalne direkcije.
Članak 40.
Federalna direkcija može skladište, kao i dio skladišta, odnosno poslovnu prostoriju na kojima postoji pravo raspolaganja otuđiti uz naknadu, pod uvjetima određenim zakonom, o čemu odlučuje Vlada Federacije.
Pokretne stvari i opremu koje više nisu potrebne za federalne robne rezerve, Federalna direkcija može otuđiti uz naknadu, pod uvjetima određenim zakonom, o čemu odlučuje Vlada Federacije.
Novčana sredstva ostvarena na način utvrđen u st. 1. i 2. ovog članka prihod su proračuna Federacije.
Članak 41.
Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona obavljaju Federalna tržišna inspekcija, Federalna sanitarna inspekcija, Federalna veterinarska inspekcija i Federalna financijska policija, svako iz svog djelokruga.
VI - KAZNENE ODREDBE
Članak 42.
Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 KM kaznit će se za privredni prijestup, poduzeće ili druga pravna osoba, ako:
1. koristi federalne robne rezerve suprotno obvezama koje utvrdi Vlada Federacije (članak 14. stavak 1.);
2. koristi federalne robne rezerve suprotno uvjetima koje odredi Vlada Federacije (članak 21. stavak 2.);
3. ne izvršava obveze iz ugovora o skladištenju robnih rezervi (članak 23. stavak 1.);
4. sredstva uzeta u zakup koristi suprotno ugovoru (članak 39.).
Novčanom kaznom od 200 do 2.000 KM kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi za radnje iz stavka 1. ovog članka.
Članak 43.
Novčanom kaznom od 500 do 2.500 KM kaznit će se za prekršaj poduzeće ili druga pravna osoba, ako ne vodi evidenciju o robama povjerenim na skladištenje i tu evidenciju po zahtjevu na stavi na uvid Federalnoj direkciji (članak 23. stavak 3.).
Novčanom kaznom od 100 do 500 KM za radnje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi.
VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 44.
Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje primjena svih zakona i drugih propisa koji se odnose na federalne robne rezerve, koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.
Članak 45.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Pero Madžar, v. r.
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v. r.

Mostar °C
Sarajevo °C
Zenica °C
Tuzla °C
  20.01.2021 Wetter Ostsee
Sva prava pridržana © 2011. • Federalna direkcija robnih rezervi • Antuna Branka Šimića 4 • 71000 Sarajevo • Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 33 207-911 • Fax: ++387 33 210-138 • E-mail: info@fdrr.gov.bahttp://fdrr.gov.ba