Antuna Branka Šimića 4, 71000 Sarajevo, Tel: ++387 33 207-911 E-mail: info@fdrr.gov.ba

banner-pod.jpg

Uredbe

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02 i 2/06), a u skladu sa člankom 11. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/07), Vlada Federacije BiH, na 125. sjednici održanoj 24. studenoga 2009. godine, donijela je

UREDBU

O UVJETIMA SKLADIŠTENJA, OSIGURANJA, NABAVE, PRODAJE, OBNAVLJANJA, INTERVENCIJAMA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU I NADZORA NAD FEDERALNIM ROBNIM REZERVAMA

 

UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se uvjeti skladištenja, osiguranja, nabave i prodaje, obnavljanja federalnih robnih rezervi, itervencije na domaćem tržištu, prava i obveze Federalne direkcije robnih rezervi, te nadzor nad federalnim robnim rezervama.
Ova Uredba privremeno, do donošenja zakona iz ove oblasti, ureduje predmetne odnose i institute.

 

SKLADIŠTENJE FEDERALNIH ROBNIH REZERVI

 

Članak 2.

Federalna direkcija će robne rezerve skladištiti u skladištima u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, skladištima na kojima Federacija BiH ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetim u zakup, što se ureduje posebnim ugovorom koji potpisuje direktor Federalne direkcije.
Vlada Federacije BiH će na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi odrediti skladišni prostor za različite vrste roba, sukladno potrebama Federalne direkcije i kvaliteti skladišta. Po pravilu roba iz robnih rezervi Federacije BiH se skladišti na teritoriju Federacije BiH.
Iznimno ukoliko se ne mogu osigurati skladišni prostori i skladištari na teritoriju FBiH, roba se može privremeno skladištiti na području teritorije Republike Srpske i Distrikta Brčko, uz suglasnost Vlade FBiH, a na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi do iznalaženja najoptimalnijeg rješenja za skladištenje na području teritorije Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 3.

Skladišni prostori moraju ispunjavati uvjete za skladištenje svih vrsta roba, što podrazumijeva da određeni skladišni prostori moraju biti mikroklimatski adaptirani za određene vrste roba, kako bi se očuvala kakvoća roba i omogućili uvjeti ispunjenja predviđenog roka trajanja.
Skladištari moraju ispunjavati minimalno tehničke uvjete za skladištenje roba kao i posebne uvjete koji se odnose na dokaz o pozitivnom poslovanju poduzeća, te određeni broj uposlenih,

 

Članak 4. 

Neiskorištena skladišta i oprema koji su u vlasništvu FBiH, a kojima raspolaže Federalna direkcija robnih rezervi mogu se dati u zakup pravnim ili fizičkim osobama, o čemu će odluku donijeti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalne direkcije.

 

ODGOVORNOST SKLADIŠTARA 

Članak 5.

 

Odgovornost skladištara za uskladištenu robu je objektivna u skladu sa važećim odredbama Zakona o obveznim odnosima i obuhvaća sve promjene nastale u kakvoći i količini (gubitci, manjkovi i druge štete).
Skladištar je naročito u obvezi da uskladištenu robu čuva s pažnjom dobrog gospodarstvenika, nadgleda je kao i da po pravilima struke poduzima mjere za očuvanje kakvoće i količine, uključujući i obnavljanje robe.
Skladištar je obvezan odmah upozoriti Federalnu direkciju robnih rezervi o eventualnim promjenama u fizikalnim i kemijskim svojstvima robe bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata od trenutka nastanka promjene. 

 

Članak 6. 

Gubitci u količini robe nastali tijekom skladištenja priznaju se skladištaru u skladu sa Uredbom o rasturu, kalu, kvaru i lomu na robama federalnih robnih rezervi i aktima koje na temelju posebnih ovlasti donese direktor Federalne direkcije.

 

SREDSTVA OSIGURANJA FEDERALNIH ROBNIH REZERVI

 

Članak 7.

U svrhu osiguranja uskladištene robe skladištar je obvezan prilikom potpisivanja ugovora o skladištenju dostaviti Federalnoj direkciji robnih rezervi sljedeće dokumente:

1) garanciju banke i potvrdu o solventnosti, ne stariju od trideset dana ili
2) mjenice potpisane i ovjerene pečatom, akceptirane, sa "klauzulom bez protesta", mjenične očitovanje ovjereno kod javnog bilježnika i potvrdu o solventnosti, ne stariju od trideset dana.

 

NABAVA I PRODAJA FEDERALNIH ROBNIH REZERVI

 

Članak 8. 

Robne rezerve su osnovni poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijali i sirovine potrebni za proizvodnju koji su vlasništvo Federalne direkcije robnih rezervi, a nalaze se u skladištima u vlasništvu FBiH, skladištima Federalne direkcije, skladištima na kojima. Federacija BiH ima pravo korištenja i u skladištima uzetim u zakup.
Temeljna djelatnost Federalne direkcije robnih rezervi je obavljanje svih vrsta poslova za nabavu strateških roba od proizvođača u zemlji i inozemstvu, te prodaju istih na teritoriju Federacije BiH ili njihovu raspodjelu u slučaju potrebe.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka obavljaju se i u slučaju naglih poremećaja ponude i potražnje, odnosno poremećaja cijena na tržištu, ili prestanka potrebe za određenim robama na listi roba robnih rezervi, te usljed iznenadnih elementarnih nepogoda.

 

Članak 9.

Kupnju odnosno nabavu robe Federalna direkcija vršit će u vrijeme sezone kada je cijena robe najniža, odnosno prije poskupljenja roba na tržištu na temelju analiza domaćeg i tržišta u okruženju.
Federalna direkcija robnih rezervi će planirati sredstva za otkup tržišnih viškova osnovnih poljoprivrednih proizvoda, proizvoda prvog stupnja njihove prerade i njihovo skladištenje proizvedenih na području FBiH, a sve u skladu sa određenim garantiranim cijenama utvrđenim od strane Vlade Federacije BiH odnosno po tržišnim cijenama ukoliko Vlada nije propisala garantiranu cijenu.
Otkup tržišnih viškova osnovnih poljoprivrednih proizvoda Federalna direkcija robnih rezervi vršit će od primarnih poljoprivrednih proizvođača putem zadruga odnosno poduzeća koja se bave organizacijom proizvodnje i otkupa.
Otkup poljoprivrednih proizvoda iz prvog stupnja njihove prerade direkcija robnih rezervi vršit će od poduzeća koji obavljaju prvi stupanj njihove obrade.
Nabava i prodaja robe ne smiju prouzročiti negativne poremećaje u odnosima ponude i potražnje na domaćem tržištu.
Federalna direkcija može putem zadruga odnosno poduzeća koja se bave organizacijom proizvodnje i otkupa organizirati proizvodnju osnovnih poljoprivrednih proizvoda za svoje potrebe na teritorije Federacije BiH.

 

OBNAVLJANJE ROBNIH REZERVI

 

Članak 10. 

Nabava, prodaja, obnavljanje, uporaba, korištenje i osiguranje robnih rezervi vršit će se u slučaju intervencije na tržištu, a u skladu sa Godišnjim programom, Financijskim planom i odlukom Vlade FBiH.
Roba se obnavlja zamjenom, prodajom, kupnjom, te iznimno davanjem u zajam radi obnavljanja. Za određene vrste roba koje imaju kratak rok trajanja predviđa se obnavljanje tijekom cijele godine uz maksimalno 30% ili do 50% količine roba koje se .mogu staviti u promet na području teritorije BiH.

 

INTERVENCIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

 

Članak 11. 

U slučaju većih poremećaja u ponudi i potražnji na domaćem tržištu, te radi stabiliziranja cijena poljoprivrednih proizvoda poduzimaju se mjere za stabiliziranje tržišta poljoprivrednih proizvoda, mesa u živoj stoci, proizvoda prehrambene industrije i drugih industrijskih proizvoda.
Mjere za stabiliziranje tržišta iz stavka 1. ovog obuhvaćaju:

1. Interventnu kupovinu i prodaju;
2. Povlačenje proizvoda sa domaćeg tržišta, i
3. Podrška skladištenju proizvoda.

 

Članak 12. 

Interventna kupovina podrazumijeva kupovinu po garantiranim cijenama.
Interventna prodaja podrazumijeva prodaju proizvoda na razini ciljne cijene koju odrediti Vlada.
U slučaju poremećaja cijena intervencija se može provoditi i na način da Federalna direkcija robnih rezervi utvrdi tržišnu cijenu proizvoda i iz vlastitih sredstava namiri razliku do garantirane cijene.

 

Članak 13. 

Povlačenje proizvoda sa domaćeg tržišta podrazumijeva provođenje aktivnosti koje će omogućiti da se otkupljerni proizvodi kasnije ne pojavljuju na domaćem ili ino-tržištu u jednakom obliku, već kao prerađeni ili dorađeni proizvodi.
Povlačenje proizvoda sa domaćeg tržišta vrši se preko prerađivača, odnosno doradivača po minimalnim otkupnim cijenama, a razliku troškova vezanih za preradu, diradu i skladištenje snosi Federalna direkcija robnih rezervi.
Proizvodi koji su povučeni sa tržišta mogu se za provođenje Programa podrške povećanju konzumacije proizvoda u okviru ciljnih grupa stanovništva (vrtići, škole, bolnice, starački domovi i dr.) odnosno biti ustupljene humanitarnim organizacijama.

 

Članak 14.

Podrška skladištenju proizvoda ima za cilj održavanje ravnoteže u ponudi i potražnji na domaćem tržištu kroz produžavanje razdoblja prodaje putem subvencioniranja troškova skladištenja.
Troškove skladištenja proizvoda snosi Federalna direkcija robnih rezervi.

 

Članak 15. 

Federalna direkcija robnih rezervi može po potrebi vršiti izvoz proizvoda pribavljenih u okviru provođenja mjera intervencije na domaćem tržištu.
Federalna direkcija robnih rezervi može po potrebi vršiti uvoz proizvoda za provođenje intervencija na domaćem tržištu

 

Članak 16.

Odluku o načinu provođenja i opsegu interventnih mjera iz članka 11., 12.,13. i 14. donosi Vlada Federacije BiH.
Sredstva za provedbu mjera intervencije na domaćem tržištu osiguravaju se u proračunu Federalne direkcije robnih rezervi.
Zbog nužnosti hitnog provođenja mjera intervencija na domaćem tržištu koje su nastale kao posljedica elementarnih nepogoda i naglih poremećaja na tržištu, iste se izuzimaju iz okvira Zakona o javnim nabavama.

 

NADZOR

 

Članak 17.

Nadzor nad provedbom ove Uredbe vrši Federalna direkcija robnih rezervi. U okviru nadzora iz stavka 1. ovog čkanka Federalna direkcija obavlja:
1) redovnu kontrolu nad robama koje se nalaze u skladištima prema ugovorima o skladištenju i vlastitim skladištima
2) nadzor nad provedbom ugovora o skladištenju
3) provjeru knjigovodstvenog stanja i stvarnog stanja robnih rezervi.

 

Članak 18. 

Nadzor će se prije svega vršiti redovnim kontrola izvanredno u slučajevima saznanja o eventualno uočenim nedostatcima.
U slučaju potrebe za dodatnom kontrolom Finansijska policija i Federalna uprava za inspekcijske poslove će na pismeni zahtjev Federalne direkcije robnih rezervi, a sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o financijskoj policiji i Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine izvršiti vanrednu kontrolu svih ugovora o skladištenju i poslovnih knjiga skladištara.

 

Članak 19.

Kvalitetu i količinu federalnih robnih rezervi utvrđivat će ovlaštena kontrolna kuća koju će angažirati skladištar minimalno dva puta godišnje vodeći računa o vrsti robe.
U slučaju manjka roba, promjena u kvaliteti i količini roba koje se nalaze u skladištima, Federalna direkcija može angažirali ovlaštenu kontrolnu kuću sa kojom ima potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji.
U slučaju da kontrolna kuća iz stavka 2. ovog članka utvrdi naznačene promjene, Federalna direkcija robnih rezervi može poduzeti sljedeće mjere:
1) narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku
2) podnijeti zahtjev odnosno prijavu za pokretanje prekršajnog postupka
3) jednostrano raskinuti ugovor o skladištenju i o istom obavijestiti Financijsku policiju i Tražišnu inspekciju
4) privremeno dislocirati robu u drugo skladište po hitnom postupku na područje teritorije FBiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko
5) podnijeti kaznenu prijavu i tužbu za naknadu štete.
Svi troškovi nastali premještanjem robe idu na teret nesavjesnog skladištara.

 

ARBITRAŽA

 

Članak 20.

U slučaju različitih pokazatelja u količini i kvaliteti "roba od strane angažiranih kontrolnih kuća, skladištar i Federalna direkcija robnih rezervi se obvezuju da će sve eventualne sporove rješavati sporazumno, a u slučaju da se sporazum ne postigne rješavanje sporova vršit će se na sljedeći način:
1. Formiranje zajedničke komisije koja će se sastojati od tri člana, a koju će imenovati suglasno skladištar i Federalna direkcija robnih rezervi (jednog člana će imenovati skladištar, a preostala dva člana Federalna direkcija robnih rezervi).
2. Arbitražno rješavanje novonastalog spora zaključivanjem Ugovora o arbitraži sukladno odgovorajućirn odredbama Zakona o parničnom postupku.
Arbitražna komisija bit će formirana od strane Gospodarske komore FBiH.

 

KAZNENE ODREDBE

 

Članak 21.

Sukladno Zakonu o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine novčanom kaznom do 7.000,00 KM kaznit će se za prekršaj, poduzeće ili druga pravna osoba ako:
1. ne iIzvršava obveze iz ugovora o skladištenju robnih rezervi
2. sredstva uzeta u zakup koristi suprotno ugovoru
3. ako ne postupi po nalogu Federalne direkcije novčanom kaznom do 2.000,00 kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u poduzeću ili dugoj pravnoj osobi za radnje iz stavka 1. ovog članka.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22. 

U Federalnoj direkciji robnih rezervi se vodi računovodstvo sredstava robnih rezervi u skladu sa propisima o vođenju računovodstva korisnika proračuna.
Rezultati poslovanja robnih rezervi utvrđuju se godišnjim obračunom.
Uz godišnji obračun Vladi FBiH se dostavlja izvješće o poslovanju s robnim rezervama s pregledom stanja roba i sredstavu za osiguranje skladišnog prostora.

 

Članak 23. 

Kvartalno i godišnje izvješće u upravljanju robnim rezervama sačinjavaju prikaz ostvarenih prihoda i izdataka poslovanja, stanje obveze i potraživanja, prikaz stanja robnih rezervi, prodaja i nabava robe, kontrola robnih rezervi, premještaj robe, realizaciju odluka i zaključaka Vlade FBiH, osiguranje skladišnog prostora za smještaj federalnih robnih rezervi i pregled poduzetih upravnih i drugih postupaka.

 

Članak 24.

Federalna direkcija robnih rezervi je obvezna od stupanja na snagu ove Uredbe sve akte uskladiti sa ovom Uredbom u roku od 30 dana.

 

Članak 25.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 953/09
24. studenoga 2009. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, v.. r.

Intervencija gorivom
Korisnici kantonalne podrške u biljnoj proizvodnji

  Korisnici kantonalne podrške gorivom za poljoprivredne proizvođače u općinama Federacije BiH....

Intervencija gorivom
INTERVENCIJAVLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DIZEL GORIVOM PREMA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U FBIH

Federalna Direkcija robnih rezervi je sukladno Zaključku Vlade Federacije BiH V.broj: 381/2022 od...

Adresa

Antuna Branka Šimića 4

71000 Sarajevo

Telefon

+387 33 207-911

e-mail

info@fdrr.gov.ba

Federalna direkcija robnih rezervi - sva prava pridržana